برنامه های الما قوانلو
Alma Ghovanloo's Programs
Home


الما فعالیتهای رادیو و تلویزیونی خود را در سال دوهزاروچهار بعد
ازسفری کوتاه که به ایران داشت شروع کرد. او پس از سفرش به
ایران انچنان از تحولات سیاسی و فرهنگی ایران متاثر شده بود که
  احتیاج به فضائی برای بازگوئی احساسات ایران پرستانه خود داشت.

انان که الما را میشناختند میدانند که او عاشق ایران وشیفته فرهنگ و
ادبیات ان بود. تماشاگران برنامه های الما اگر حتی با نظرات سیاسی
او درمواقعی موافق نبودند همگان بر این عقیده هستند که عشق به
ایران در رگهای این دخترایران زمین روان بود و این عشق را میتوان
در اکثر برنامه های الما مشاهده کرد.

این برنامه ها هدیه ای است از سوی الما برای شیفتگان فرهنگ و
ادبیات ایران زمین.

                 Home
فهرست برنامه ها
ادبی
فرهنگی
سیاسی
اجتماعی
تاریخی
هنری
Forum