برنامه های الما قوانلو
Alma Ghovanloo's Programs
ادبی
خیام
  
 حافظ

رودکی

فردوسی

پوریای ولی
 
به ازین
 
 بریخ مینویسم 

 ابو سعید ابی الخیر

 احمد شاملو 
 

اخوان ثالث 
 

 پابلو نرودا 

 
 دکتر خانلری

سهراب سپهری 
 
سهراب سپهری 
 
 
جمالزاد

دهخدا

فروغ فرخزاد
 
 
فروغ فرخزاد 

سیمین- ان مرد همراهم
 
معلم عشق

 
 عطار

عارف قزوینی 

ناظم حکمت 
 
میرزاده عشقی 

مسعود سعد سلمان
 
 احمید مصدق 

محمد حجازی
بابا کوهی 
 مانی

 فریدون مشیری 

هوشنگ ابتهاج
 

نیما یوشیج 

نسیم شمال سید اشرف الدین حسینی   سالروز تولد
سیمین بهبهانی
 سیمین بهبهانی

 سیمین بهبهانی و ناصر زراعتی 
گزیده های ادبی
 (1) و سیاسی
گزیده های ادبی
(2) و سیاسی
 گزیده های ادبی
(3) و سیاسی
 گزیده های ادبی
(4) و سیاسی
 گزیده های ادبی
(5) و سیاسی
گزیده های ادبی
(6) و سیاسی
شفیی کدکانی

 عمران صلاحی

فرخی یزدی 

 
 سالگرد وفات اخوان 

عشق

گزیدهای ادبی و سیاسی
رضا مقصدی

 
شهریار

    
 Home
فهرست برنامه ها
ادبی
فرهنگی
سیاسی
اجتماعی
تاریخی
هنری
Forum